Thẻ: Bình Định

Bình Định có An Nhơn, An Nhơn có Bình Định…

12 - 04 - 2020

Kiến Càng và quê hương Bình Định của nó Chào mọi người, tớ là Kiến Càng, cô bạn xứ...